• Regulamin

REGULAMIN

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator - osoba zarządzająca stroną sklepu internetowego www.sameda.pl będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Cena – należność od Klienta dla Sprzedawcy z tytułu zwartej Umowy sprzedaży
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą na zasadach Dropshippingu, magazynujący oraz dostarczający Klientowi Towar prezentowany w Ofercie internetowej w ramach realizacji Zamówienia. Dostawcami są:

          -        Rekman Sp. z o.o, ul. Europejskiej 4, 55-040 Magnice, NIP: 8990108768, REGON: 932966818

          -        Leker sp. z o.o. sp.k., ul. Południowa 29A, 05-540 Jeziórko, NIP: 123-13-73-894, REGON: 368550480

          -        Zakupteraz.pl Anna Zakościelna, Al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź, NIP: PL7251224002,
                    REGON: 100220299

          -        P.H. "MARINI" Marian Korczyk, ul. Spokojna 74, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, NIP: 6380006583,
                    REGON: 270210461

 1. Dropshipping – model logistyczny sprzedaży przez internet polegający na przeniesieniu procesu pakowania i wysyłki Towaru na Dostawcę. Rola Sprzedawcy w tym modelu logistycznym sprowadza się do zbierania Zamówień i należności za nie i przesyłania Zamówień do Dostawcy, który realizuje wysyłkę Towaru do Klienta.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, występująca w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
 4. Oferta internetowa – każdorazowa oferta odnosząca się do danego Towaru, zarządzana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu sameda.pl oraz na portalach aukcyjnych
 5. Sprzedawca – przedsiębiorca, zarządzający sklepem internetowym www.sameda.pl oraz aukcjami w serwisach aukcyjnych, z którym Klient zawiera Umowę sprzedaży.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Sklep – strona internetowa www.sameda.pl zarządzana przez Administratora
 8. Towar – prezentowana w Ofercie internetowej właśność Dostawcy, która w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta jest rezerwowana przez Sprzedawcę w celu realizacji Umowy sprzedaży.
 9. Umowa Dropshippingu – umowa o świadczenie usług Dropshippingu zawierana między Sprzedawcą a Dostawcą.
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą jako sprzedającym a Klientem jako kupującym.
 11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z poźn. zm.).
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru oraz miejsca dostawy oraz inne dane umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową sameda.pl jest Łukasz Sachmerda prowadzący działalność pod nazwą SAMEDA Łukasz Sachmerda, posługujący się numerem NIP: 9372630972 oraz REGON: 381949341. Właściciel jest Sprzedawcą działającym we współpracy z Dostawcą na zasadzie Dropshippingu i w ramach podpisanej Umowy Dropshippingu.
 2. Przed przystąpieniem do udziału w Ofercie internetowej należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wzięcie udziału w Ofercie internetowej oznacza:
  1. akceptację postanowień Regulaminu;
  2. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji Zamówienia oraz wykonania praw i obowiązków w związku z zawartą lub przyszłą Umową sprzedaży, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
  3. wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie przez Sprzedawcę Umowy Dropshippingu.
  4. Za prawidłową dostawę Towaru wyłączną odpowiedzialność ponosi Dostawca.
  5. Wszystkie informacje zawarte w Ofercie internetowej, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy ze Sprzedawcą w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści Oferty internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym Dostawcy, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany Zamówienia w całości lub w części. Sprzedawca, przy pomocy Dostawcy, dokłada staranności aby stany Towarów w Ofercie internetowej były zawsze aktualne.
 4. W przypadku gdy zawarcie Umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku Towaru objętego Zamówieniem, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub części, a Zamówienie zostaje w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e‐mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie mógł zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedawcę zwrócona niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu Klienta o niemożliwości zrealizowania Zamówienia.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania każdej Oferty internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 6. Zdjęcia umieszczone w danej Ofercie internetowej mają charakter informacyjny. Niewielkie różnice w kolorze faktycznym i przedstawionym na zdjęciu mogą również wynikać z różnic w ustawieniach monitora Klienta.
 7. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do opisów oraz zdjęć składające się na prezentację Towaru przysługują wyłączenie Dostawcy. Dostawca udzielił Sprzedawcy zgody niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć i opisów Towarów, zwalniając go jednocześnie z wszelkiej odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów Towarów.

§3

Wymagania techniczne

 

 1. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient o następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego: Komputer klasy PC lub Mac, z procesorem: 1 Ghz, 1 GB pamięci RAM, dysk twardy, karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768, system Windows/Linux/OSX, przeglądarka wyświetlająca HTML. Klient musi posiadać dostęp do sieci Internet oraz skrzynkę pocztową email.
 2. Klient może również składać zamówienia, za pomocą urządzenia mobilnego jak np. tablet lub smartfon, które zdolne jest do wyświetlania stron w HTML oraz może utrzymywać połączenie internetowe. Do składania zamówień Klient musi mieć zapewniony dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do sieci Internet zależne są od dostawcy usług internetowych, a korzystanie z infrastruktury sklepu nie wiąże się po stronie Klienta z dodatkowymi opłatami po stronie Sprzedawcy.

§4

Składanie Zamówień

 

 1. Realizacja Umowy Sprzedaży inicjowana jest przez Klienta za pośrednictwem złożenia w Sklepie Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Złożenie Zamówienia wymaga podania danych umożliwiających Dostawcy dostarczenie towaru oraz innych informacji wymaganych do realizacji zamówienia. Do danych tych zaliczają się w szczególności: imię i nazwisko Klienta, nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej jako Klienta, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu, województwo, numer telefonu komórkowego, adres e‐mail, ewentualnie inne niezbędne do prawidłowego doręczenia przesyłki dane.

 

§5

Dokonywanie płatności – Ceny

 

 1. Wszystkie Ceny Towarów umieszczone na danych Ofertach internetowych podawane są w walucie polskiej z podatkiem VAT i nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów zgodnie z informacją w 7 pkt. 3.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca dla Sprzedawcy od chwili kliknięcia przez Klienta przycisku inicjującego zakup Towaru.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności:
  • system szybkich płatności online
  • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • BLIK
  • Alior Raty
  • przelew bankowy,
  • za pobraniem
  • gótówką (odbiór osobisty)
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Przelew za zakupione Towary jest dokonywany przez Klienta bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy. Gdy płatność dokonywana jest za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego Klient w tytule przelewu podaje numer zamówienia. Dane do przelewu:

      Nazwa odbiorcy: SAMEDA Łukasz Sachmerda,  43-394 Iłownica 34

      Numer rachunku: 84 1050 1070 1000 0097 2864 7356 (bank ING Bank Śląski S.A.)

 1. Brak uznania należności z tytułu Ceny na rachunku Sprzedawcy w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od złożenia Zamówienia powoduje odstąpienie Sprzedawcy od Umowy Sprzedaży.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§6

Realizacja Zamówień i czas dostawy

 

 1. Pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty całości Ceny, Sprzedawca realizuje Zamówienie poprzez zamówienie Towaru u Dostawcy celem jego realizacji, w szczególności przesłania Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Za moment zapłaty całości Ceny uznaje się dzień zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy.
 2. W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji Zamówienia przed zapłatą całości Ceny, jednocześnie Klient zobowiązany jest do zapłaty całości Ceny w momencie odbioru przesyłki.
 3. Dostawca dołoży wszelkich starań aby czas dostawy Towaru do Klienta był jak najkrótszy. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia jest widoczny w każdej Ofercie internetowej, jednak rzeczywisty czas dostawy może ulec zarówno wydłużeniu jak i skróceniu.
 4. Realizacja zamówień odbywa się tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych.
 5. Jeżeli czas dostawy Towaru do Klienta opóźni się do 30 dni roboczych w stosunku do orientacyjnego czasu podanego w Ofercie internetowej Klient ma prawo zażądać od Sprzedawcy zwrotu Ceny.
 6. Klient, odbierając Towar, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności doręczającego, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.
 7. Dostawy Towaru są realizowane tylko i wyłącznie z miejscem doręczenia na terenie Polski.

§7

Koszt i sposób dostawy

 

 1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Klienta.
 2. Możliwy jest odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu tego sposobu ze Sprzedawcą.
 3. Możliwa jest dostawa Zamówienia przez Sprzedawcę w promieniu 25 km od siedziby działalności, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i kosztu takiej usługi.
 4. Klient może dokonać płatności po przez przelew bankowy, przelew w systemie szybkich płatności, za pobraniem lub w przypadku odbioru własnego również gotówką.
 5. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu wysyłki Towaru, formy płatności a także Dostawcy i przedstawiony jest w Ofercie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu koszyka wybiera jedną z opcji płatności i dostawy.
 6. Koszty dostaw mogą różnić się w zależności od Dostawcy Towaru (Towary oferowane w Sklepie mogą znajdować się na różnych magazynach). W przypadku zakupu kilku Towarów od różnych Dostawców koszt przesyłki jest sumowany a dostawa Towarów może być zrealizowana w kilku przesyłkach kurierskich.

§8

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Sprzedawca informuje, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu otrzymania Towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru).
 2. Klient może  odstąpić  od  Umowy  sprzedaży  (zawartej  na  odległość  lub  poza  lokalem przedsiębiorstwa),  składając bezpośrednio Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e‐mail numeru Zamówienia na adres e‐mail podany w zakładce kontakt lub przypisany do konta w innym portalu aukcyjnym/sprzedażowym.
 3. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar.
 4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem bankowym na podany przez Klienta numer bankowy lub przekazem pocztowym na adres Klienta.

§9

Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Wszelkie zgłoszone przez Klienta reklamacje Sprzedawca przekazuje do Dostawcy. Dostawca odpowiedzialny jest za rozpatrzenie reklamacji.
 2. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia zakupu Towaru, a to na zasadach określonych w art. 556‐576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia uprawnień Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres e‐mail Sprzedawcy, podany na stronie sameda.pl w zakładce „kontakt” lub przypisany do konta w innym portalu aukcyjnym/sprzedażowym. Reklamacje rozpatrywane są w terminach wynikających z właściwych przepisów prawa.
 4. Sprzedawca przekazuje Klientowi informację na temat rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty doręczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy.

 

§10

Usługa Newsletter

 

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość, w której będzie znajdował się link do akceptacji wpisania się do usługi Newsletter. Kliknięcie w link oznacza potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usługi.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu.

§11

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, znajdujący się w Załącznik nr 1 do Regulaminu, stanowiący integralną jego część. Treść „Polityki prywatności” można znaleźć również na stronie sameda.pl

 

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2020 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest  Łukasz Sachmerda prowadzący  działalność  gospodarczą  Sameda Łukasz Sachmerda, zarejestrowaną pod numerem NIP: 9372630972, REGON: 381949341.
 2. Zakres powierzonych danych – stanowi dane Klienta składającego detaliczne Zamówienie Towaru na stronie internetowej www.sameda.pl w szczególności imię, nazwisko, nazwę podmiotu, adres podany przez Klienta/podmiot dla doręczenia przesyłki zawierającej zamówiony Towar (kod pocztowy, miasto w którym mieści się poczta, ulica, numer budynku lub lokalu), kontaktowy numer telefonu podmiotu, adres e-mail.
 3. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji Zamówienia.
 4. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Klient zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych do Dostawcy współpracującego z Sameda Łukasz Sachmerda wyłącznie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji Zamówienia, w szczególności w celu:
 • doręczenia podmiotowi zamawiającemu przesyłki zawierającej zamówiony Towar;
 • wystawienia dokumentacji potwierdzającej wydanie Towaru;
 • dowodowym - w przypadku istnienia roszczeń lub reklamacji związanych z wykonaniem Umowy sprzedaży;

Ponadto Klient zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Administratora
 1. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania.
 2. Pytania związane z danymi osobowymi lub z Polityką prywatności Klient może kierować na adres e-mail podany na głównej stronie sklepu internetowego.

2019-04-10_banner_1215x200B(1).png
 • Sklep zamknięty

Prace techniczne