• Zwroty i reklamacje

ZWROTY:

  1. Sprzedawca informuje, że każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu otrzymania Towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta (kosztów odesłania towaru).
  2. Klient może  odstąpić  od  Umowy  sprzedaży  (zawartej  na  odległość  lub  poza  lokalem przedsiębiorstwa),  składając bezpośrednio Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane mailowo, z wyróżnieniem w tytule wiadomości e‐mail numeru Zamówienia na adres e‐mail podany w zakładce kontakt lub przypisany do konta w innym portalu aukcyjnym/sprzedażowym.
  1. Po złożeniu przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta sposobie i adresie, na który Klient ma odesłać Towar.
  2. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności za Towar najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru odesłanego przez Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem bankowym na podany przez Klienta numer bankowy lub przekazem pocztowym na adres Klienta.

REKLAMACJE

  1. Wszelkie zgłoszone przez Klienta reklamacje Sprzedawca przekazuje do Dostawcy (podmiotu który współpracuje ze Sprzedawcą i realizuje wysyłki towarów ze swoich maazynów). Dostawca odpowiedzialny jest za rozpatrzenie reklamacji.
  2. Dostawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od dnia zakupu Towaru, a to na zasadach określonych w art. 556‐576 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie.
  3. Sprzedawca przekazuje Klientowi informację na temat rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty doręczenia wadliwego towaru do Sprzedawcy.

KLIKNI I POBIERZ --> FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY/REKLAMACJI

Zwroty w ramach odstąpienia od Umowy lub w ramach reklamacji proszę wysyłać na adres:
SAMEDA Łukasz Sachmerda
43-394 Iłownica 34
505 539 327

  • Sklep zamknięty

Prace techniczne